Umowa Adopcyjna

UMOWA ADOPCYJNA KOTA NA CZAS NIEOKREŚLONY


Zawarta w dniu .............................. pomiędzy Oddającym Kota, a Osobą Adoptującą.
UMOWA DOTYCZY BEZPŁATNEJ ADOPCJI KOTA.

DANE KOTA:
Robocze Imię Kota: ................................................................................
Data urodzenia Kota: .............................................................................
Umaszczenie: ......................................................................................
Nr CHIP: ...............................................................................................
Inne informacje: ...................................................................................

DANE ADOPTUJĄCEGO KOTA:
Imię i nazwisko: ..................................................................................
Adres zamieszkania: ...............................................................................
Seria i numer dowodu osobistego: ...................................................
Kontakt: ...................................................................................................

DANE ODDAJĄCEGO KOTA:
Imię i nazwisko: ..................................................................................
Adres zamieszkania: ...............................................................................
Seria i numer dowodu osobistego: ...................................................
Kontakt: ...................................................................................................


WARUNKI UMOWY:


§ 1. Pod żadnym warunkiem Adoptującemu nie wolno porzucić Kota, oddać/sprzedać osobom trzecim ani przekazać do schroniska.

§ 2. Adoptujący oświadcza, że jego stan finansowy jest wystarczający do zapewnienia Kotu godziwych warunków życia:
- żywienia Kota w sposób optymalny dla jego wieku i kondycji (nie podawanie Kotu karm marketowych ani o niskiej zawartości mięsa);
- zapewnienia Kotu niezbędnej opieki weterynaryjnej (Kot będzie regularnie odrobaczany, szczepiony, a w razie choroby leczony z należytą troską);

§ 3. Adoptujący ma obowiązek należytego dbania o Kota (codzienne podawanie świeżej wody oraz posiłków, sprzątanie kuwety, dbanie o czystość i higienę misek, pielęgnacja sierści). W przypadku wyjazdu (np. sużbowego lub wakacyjnego) należy zapewnić Kotu opiekę zastępczą, czyli Osobę, która będzie Kota codziennie odwiedzać lub zabierze go do siebie i zagwarantuję warunki zgodne z umową adopcyjną.

§ 4. Adoptujący zobowiązuje się do poddania Kota zabiegowi kastracji, od razu po osiągnięciu przez niego dojrzałości płciowej. Adoptującemu nie wolno świadomie rozmnożyć Kota ani nieświadomie dopuścić do rozmnożenia. Adoptujący poinformuje Oddającego Kota o wykonanym zabiegu.

§ 5. Adoptujący nie będzie wypuszczał Kota na tereny otwarte. Kot będzie przebywał poza mieszkaniem/domem wyłącznie w transporterze.

§ 6. Adoptujący ma obowiązek zabezpieczenia wszystkich niebezpiecznych miejsc w mieszkaniu/domu, które mogłyby narazić Kota na niebezpieczeństwo lub utratę życia:
- osiatkowanie balkonu lub/i jednego okna - aby nie odpuścić do wypadnięcia/ucieczki Kota;
- zabezpieczenie uchylnych okien kratkami lub blokadami zmniejszającymi uchył - aby nie dopuścić do uduszenia/wypadnięcia Kota;
- usunięcie z domu/mieszkania roślin szkodliwych i trujących dla Kota.

§ 7. W przypadku śmierci, zaginięcia lub poważnej choroby/urazu Kota, Adoptujący powiadomi Oddającego do adopcji o zaistniałym zdarzeniu. 

§ 8. Osoba oddająca zwierze do adopcji, ma prawo skontrolowania, w jakich warunkach Kot przebywa. Celem wizyty poadopcyjnej jest sprawdzenie warunków przetrzymywania kota, sposobu jego żywienia, prawidłowej socjalizacji, stanu jego zdrowia oraz odpowiedniej opieki weterynaryjnej. W przypadku stwierdzenia złamania warunków umowy adopcyjnej i zaniedbania zwierzęcia, Osoba oddająca Kota ma prawo natychmiast odebrać zwierzę.

§ 9. W przypadku złego traktowania zwierzęcia Adoptującemu grozi odpowiedzialność karna na podstawie Ustawy o Ochronie Zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U.03.106.1002), a umowa ulega natychmiastowemu rozwiązaniu. 

§ 10. Adoptujący będzie przekazywał Oddającemu do adopcji informacje o Kocie:
- potwierdzenie, że wszystko w porządku - minimum raz w roku telefonicznie lub mejlowo wraz z aktualnym zdjęciem Kota;
- w przypadku zmiany miejsca zamieszkania – w terminie do 7 dni od zaistnienia tego faktu.

§ 11. Oddający do adopcji oświadcza, że przekazał Adoptującemu wszelkie niezbędne informacje dotyczące adoptowanego Kota.

§ 12. W razie problemów z Kotem, Oddający do adopcji zobowiązuje się (w ramach możliwości) pomóc Adoptującemu, jeśli ten o taką pomoc poprosi. 

§ 13. Strony określają możliwość rozwiązania umowy i powrót Kota do Oddającego do adopcji. Jeżeli Adoptujący z jakiś względów nie mógłby zatrzymać Kota, jest zobowiązany zawiadomić i oddać zwierzę osobie od której je otrzymał.

§ 14. Niniejsza umowa sporządzona została w dwóch/trzech jednobrzmiących egzemplarzach.

§ 15. Każda ze stron oświadcza, że zapoznała się z treścią niniejszej umowy, a także otrzymała po jednym egzemplarzu.

§ 16. Dane osobowe zawarte w umowie nie będą rozpowszechniane ani nie zostaną wykorzystane w inny sposób przez żadną ze stron. ........................................................
podpis Adoptującego Kota........................................................
podpis Oddającego Kota

1 komentarz: